Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AID_logo_aikurikulum_white_heavy_150

AI a rozvoj digitální kompetence

Zatímco v informatice se AI kurikulum zaměřuje na vysvětlení základních teoretických rámců fungování umělé inteligence a strojového učení (AI jako technologický koncept), v materiálech pro rozvoj digitální kompetence je kladen důraz na společenské dopady této technologie, etiku a mediální gramotnost (AI jako sociotechnický koncept), spolu s rozvojem dovedností při práci s AI aplikacemi.

Metodické materiály

Následující metodické materiály jsou strukturovány dle průřezových témat nebo oborů. Při tvorbě metodik nemáme tendenci pokrýt všechny obory, ale spíše hledáme důležitá témata a smysluplná (exemplární) využití AI aplikací napříč. Metodiky mají různé časové dotace a různé formy. Vždy jsou ale v duchu konstruktivistické metody, aktivizační.

Projektové metodiky

Mediální výchova

S umělou inteligencí se setkáváme v online prostoru už téměř dekádu a významně ho proměňuje. Algoritmy strojového učení, které stojí za doporučovacími systémy na sociálních platformách, dovolují komukoli velmi přesně zacílit sdělení na jednotlivce nebo cílové skupiny. To je využíváno nejen v reklamě, ale v minulosti již bylo mnohokrát zneužito v oblasti propagandy. Generativní umělá inteligence do celé situace přináší zcela nový rozměr. Mimo přesného cílení, nejen díky doporučovacím sytémům, ale také díky možnosti strojového rozpoznávání emocí, je možné automatizovaně vytvářet obsah sdělení na míru. Znamená to automatizaci trollích farem, deepfakes a další. Oproti tomu generativní umělá inteligence dovoluje snadno vytvářet nástroje pro automatizovaný fact checking. Tyto znalosti a dovednosti předáme pomocí následujících osmi metodických materiálů:

Co se žáci učí?
1) Systémy umělé inteligence dokáží s poměrně vysokou přesností detekovat emoce v textu, na obrázcích nebo v hlase.

Proč se to učí?
1) Kriticky uvažují na využíváním digitálních služeb a zařízení v běžném životě.

Jak poznám, že se to naučili?
1) Popíší mechaniku strojového rozpoznávání emocí v obrázcích nebo textu.
2) Vyjmenuji konkrétní zařízení a služby, které mají přístup k fotografiím mé tváře nebo záznamům mé verbální komunikace.

Co se žáci učí?
Bude doplněno

Proč se to učí?
Bude doplněno

Jak poznám, že jsem se to naučili?
Bude doplněno

Bude doplněno

Co se žáci učí?
1) Online prostor obsahuje mnohdy nerelevantní až lživý obsah.  
2) Relevantní obsah lze od toho nerelevantního odlišit pomocí různých znaků.
3) AI asistenti využívající velké jazykové modely mohou relevantní a nerelevantní obsah rozlišovat automatizovaně.  

Proč se to učí?
Bude doplněno

Jak poznám, že se to naučili?
1) Uvedu znaky, které obsahují dezinformace.
Bude doplněno

bude doplněno

Jednotlivé obory

Co se žáci učí?
Příčiny vzniku Evropské unie byly historické, ekonomické a politické. Pro porozumění historickému kontextu lze využít nejen historické prameny, ale také generativní umělou inteligenci.

Proč se to učí?
1) Rozvíjejí občanské povědomí a pocit evropské integrity.
2) Na základě práce s různorodými zdroji kriticky posuzují informace.

Jak poznám, že se to naučili?
1) Uvedou konkrétní historické, ekonomické a politické příčiny vzniku EU.

Co se žáci učí?
1) Rostliny lze z fotografie klasifikovat pomocí aplikací umělé inteligence.
2) Aplikace pro klasifikace rostlin nefungují vždy správně.  

Proč se to učí?
1) Na základě porozumění fungování aplikací pro klasifikaci rostlin kriticky posuzují a ověřují správnost výsledku.   

Jak poznám, že se to naučili?
1) Pomocí aplikace využívající strojové učení klasifikují rostlinu a ověří správnost výsledku.

Co se žáci učí?
1) Zemědělské plodiny mají různé odolnosti a vyžadují určité podmínky pro růst.
2) Při využití chytrých  technologií, spolu se správnými zásadami pěstování, mohou lidé pěstováním méně škodit Zemi a mít vyšší výnosy. 

Proč se to učí?
Bude doplněno  

Jak poznám, že se to naučili?
Bude doplněno

Co se žáci učí?
1) Obsah básně lze na základě klíčových slov reprezentovat vizuálně a naopak.

Proč se to učí?
1) Na základě analýzy básní a obrázků rozvíjí kritické myšlení a porozumění literárním tématům.

Jak poznám, že se to naučili?
1) Identifikují klíčová slova, motivy a znaky v básni a na obrázku.
2) Generují obrázky na základě básnického textu a vyhodnotí, zda odpovídají jejich obsahu.

Bude doplněno.

Co se žáci učí?
1) Každý hudební nástroj má své jedinečné zvukové znaky. Strojové učení nám pomáhá tyto znaky nejen rozeznat, ale i napodobit.

Proč se to učí?
Bude doplněno   

Jak poznám, že se to naučili?
Bude doplněno

Co se žáci učí?
1) Postavy v příbězích mají výrazné atributy, které je charakterizují.
2) Tyto postavy mohou být díky těmto atributům vizualizovány pomocí různých výtvarných technik. 
3) Systémy počítačového vidění umí rozpoznávat různé věci na obrázcích a díky tomu je možné s nimi dál pracovat.

Proč se to učí?
Bude doplněno  

Jak poznám, že se to naučili?
Ztvární postavu z příběhu a tu v aplikaci generativní AI rozpohybují. 

Co se žáci učí?
1) Systémy počítačového vidění rozpoznávají objekty na obrazech na základě trénovacích dat. 
2) Systémy počítačového vidění mohou sloužit nejen dobrým účelům, ale také být zneužity.

Proč se to učí?
1) Na základě porozumění fungování systémů počítačového vidění kriticky posuzují přínosy a reflektují jejich rizika.

Jak poznám, že se to naučili?
1) Vysvětlí fungování systémů počítačového vidění a uvede jejich přínosy a rizika pro jednotlivce a společnost.