Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AID_logo_aikurikulum_white_heavy_150

AI a rozvoj digitální kompetence

Zatímco v informatice se AI kurikulum zaměřuje na vysvětlení základních teoretických rámců fungování umělé inteligence a strojového učení (AI jako technologický koncept), v materiálech pro rozvoj digitální kompetence je kladen důraz na společenské dopady této technologie, etiku a mediální gramotnost (AI jako sociotechnický koncept), spolu s rozvojem dovedností při práci s AI aplikacemi.

Metodické materiály

Následující metodické materiály jsou strukturovány dle průřezových témat nebo oborů. Při tvorbě metodik nemáme tendenci pokrýt všechny obory, ale spíše hledáme důležitá témata a smysluplná (exemplární) využití AI aplikací napříč. Metodiky mají různé časové dotace a různé formy. Vždy jsou ale v duchu konstruktivistické metody, aktivizační.

Mezioborové metodiky

Co se učím?
1) Existují doporučené způsoby pro práci a aplikacemi využívajícími velké jazykové modely.    

Proč se to učím?
1) Učím se smysluplně a efektivně využívat aplikace umělé inteligence, znám jejich limity a rozumím základům autorských práv.  

Jak poznám, že jsem se to naučil/a?
1) Popíšu konkrétní postupy pro generování. 
2) Popíšu strukturu promptu pro konkrétní případy.

Co se učím?
1) AI asistenti se vytváří pro specifické užití velkého jazykového modelu.
2) Díky AI asistentům mohu efektivně dosahovat lepších výstupů.      

Proč se to učím?
1) Učím se smysluplně a efektivně využívat aplikace umělé inteligence a poznávám jejich limity.  

Jak poznám, že jsem se to naučil/a?
1) Vytvořím kartu AI asistenta.
2) Nakonfiguruji AI asistenta. 

Co se učím?
1) Existují doporučené způsoby pro práci a aplikacemi generujícími obrazy.    

Proč se to učím?
1) Učím se smysluplně a efektivně využívat aplikace umělé inteligence, znám jejich limity a rozumím základům autorských práv.  

Jak poznám, že jsem se to naučil/a?
1) Popíšu konkrétní postupy pro generování obrazu. 
2) Pomocí aplikace generativní AI vygeneruji syntetický obraz.

Mediální výchova

Co se učím?
1) Doporučovací systémy sledují uživatelské chování a na základě toho nabízejí obsah. 
2) Existují různé modely doporučování obsahu na sociálních sítích.

Proč se to učím?
1) Rozumím, že doporučovací systémy mi nabízejí relevantní obsah, ale zároveň si uvědomuji, že to může způsobovat závislost nebo může být využito k manipulaci.  

Jak poznám, že jsem se to naučil/a?
1) Popíšu modely fungování doporučovacích systémů.
2) Vysvětlím jaká data uživatelského chování mohou být sbírána společnostmi vyvíjející sociální sítě. 

Košilka metodiky →
Stáhnout lekci →

Co se učím?
1) Doporučovací systémy mohou být zneužity k politické propagandě na sociálních sítích. 
2) Mikrocílení a dark posting jsou nástroje, které umožňují šířit velmi přesně zacílený obsah aktéry, kteří mají různé hodnoty a zájmy.

Proč se to učím?
1) Chápu, že obsah, který na sociálních sítích konzumuji, musím kriticky posuzovat.   

Jak poznám, že jsem se to naučil/a?
1) Vysvětlím pojmy propaganda, mikrocílení a dark posting.
2) Uvedu jeden příklad zneužití dat na sociálních sítích v politické propagandě.

Co se učím?
1) Generativní umělá inteligence může zvýšit efektivitu politické propagandy. 
2) Propaganda pracuje s emocemi a nikoliv s argumenty.

Proč se to učím?
1) Vnímám komplexitu online světa a vím, že je třeba věci kriticky posuzovat.  

Jak poznám, že jsem se to naučil/a?
1) Popíšu mechaniku propagandy.
2) Vysvětlím, jak může generativní AI ovlivnit její formu, četnost a efektivitu.

Co se učím?
1) Deepfake záměrně manipuluje se skutečností a může být zneužit.
2) Deepfake může mít zničující dopady na skutečné lidi, společnosti nebo dokonce státy. 

Proč se to učím?
1) Uvědomuji si, že vytvořením nebo sdílením deepfake mohu uškodit skutečným lidem.

Jak poznám, že jsem se to naučil/a?
1) Vysvětlím pojem deepfake.
2) Uvedu příklad zneužití deepfake a popíšu jeho dopad.

Co se učím?
1) Online prostor obsahuje mnohdy nerelevantní až lživý obsah.  
2) Relevantní obsah lze od toho nerelevantního odlišit pomocí různých znaků.
3) AI asistenti využívající velké jazykové modely mohou relevantní a nerelevantní obsah rozlišovat automatizovaně.  

Proč se to učím?
1) Vím, že technologie nabízí účinné nástroje v boji proti dezinformacím.  

Jak poznám, že jsem se to naučil/a?
1) Uvedu znaky, které obsahují dezinformace.
2) Vytvořím AI asistenta pro automatizované rozlišování relevantního obsahu od dezinformace.

Co se učím?
1) AI systémy jsou manipulovatelné a mohou být zneužity. 
2) Technika prompt injection umožňuje manipulovat AI systémy přirozeným jazykem. 

Proč se to učím?
1) Vím, že je třeba kriticky posuzovat výstupy generativní AI.
2) Využívám pouze ověřené systémy generativní AI.  

Jak poznám, že jsem se to naučil/a?
1) Vysvětlím pojem prompt injection.
2) Popíšu dvě techniky, jak lze systémy generativní AI zmanipulovat 

Jednotlivé obory

Co se učím?
1) Při vzniku EU se vyskytly překážky. 
2) Velké jazykové modely mohou být použity pro lepší porozumění některým oblastem historie.  

Proč se to učím?
1) Učím se smysluplně a efektivně využívat aplikace umělé inteligence a poznávám jejich limity.  

Jak poznám, že jsem se to naučil/a?
1) Uvedu překážky vzniku EU.
2) Popíšu limitace současného stavu velkých jazykových modelů. 

Co se učím?
1) Dobrá péče o rostliny vyžaduje jejich znalost.  
2) Rostliny lze rozpoznávat díky jejich znakům pomocí rozhodovacího stromu nebo počítačového vidění.  

Proč se to učím?
1) Vnímám rostliny ve svém bezprostředním okolí.
2) Znám způsoby, jak rostliny určovat, případně jejich určení ověřovat.  

Jak poznám, že jsem se to naučil/a?
1) Vyjmenuji rostliny ze svého bezprostředního okolí, popíšu v jednoduchosti správnou péči o ně.
2) Jednoduše vysvětlím pojem strojové učení a souvislost tohoto konceptu s daty.

Co se učím?
1) Zemědělské plodiny mají různé odolnosti a vyžadují určité podmínky pro růst.
2) Při využití různých technologií, spolu se správnými zásadami pěstování, mohou lidé pěstováním méně škodit Zemi a mít vyšší výnosy. 

Proč se to učím?
1) Rozumím, že člověk svou činností mnohdy škodlivým způsobem zasahuje do krajiny a pomocí správných technologií lze negativní dopady snížit.   

Jak poznám, že jsem se to naučil/a?
1) Vyjmenuji jednotlivé zemědělské plodiny a popíši, jak může být vlivem technologií zvýšena jejich odolnost.

Co se učím?
1) Básně obsahují symboly, které se dají vizualizovat. 
2) Pomocí správného zadání mohu tyto symboly vizualizovat pomocí generativní AI.

Proč se to učím?
1) Přemýšlí nad významem symbolů a jejich vztahem k jazyku a kultuře. 

Jak poznám, že jsem se to naučil/a?
1) Identifikuji symboly v básni.
2) Vizualizuji symboly pomocí umělé inteligence.
3) Porovnám význam konkrétních symbolů v odlišných kulturách. 

Bude doplněno.

Bude doplněno.

Bude doplněno.

Co se učím?
1) Generativní AI může být využita v tvůrčím procesu vytváření hudby.

Proč se to učím?
1) Učím se kreativně zapojovat generativní AI jako nástroj v tvůrčím procesu.   

Jak poznám, že jsem se to naučil/a?
1) Vytvořím hudební dílo.

Co se učím?
1) Postavy v příbězích mají výrazné atributy, které je charakterizují.
2) Tyto postavy mohou být díky těmto atributům vizualizovány pomocí různých výtvarných technik. 
3) Systémy počítačového vidění umí rozpoznávat různé věci na obrázcích a díky tomu je možné s nimi dál pracovat.

Proč se to učím?
1) Dokážu popsat výrazné atributy postav a díky tomu je výtvarně ztvárnit.
2) Využívám nástroj generativní AI tvůrčím způsobem.   

Jak poznám, že jsem se to naučil/a?
1) Ztvárním postavu z příběhu a tu v aplikaci generativní AI animuji. 

Co se učím?
1) Systémy počítačového vidění rozpoznávají objekty na obrazech na základě trénovacích dat. 
2) Tyto systémy lze oklamat.
3) Systémy počítačového vidění mohou být využívány v rozporu s etikou nebo právem.

Proč se to učím?
1) Rozumím, že technologie je sama o sobě neutrální a může být využívána k dobrým nebo špatným účelům.  

Jak poznám, že jsem se to naučil/a?
1) Oklamu systém počítačového vidění.
2) Uvedu příklady neetického využití systémů počítačového vidění. 

Co se učím?
1) Technologie proměňují vnímání tradic, kultury, morálních a etických pravidel.

Proč se to učím?
1) Přemýšlím nad světem v kontextu technologií a náboženství.