Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AID_logo_aikurikulum_white_heavy_150

Jednotná pravidla pro tvorbu metodik

Následující dokument slouží tvůrcům metodických a vzdělávacích materiálů projektu AI kurikulum. Není závazný, jeho účelem pomoci udržet jednotu a vysoký standard. Máte-li jakékoliv nápady nebo připomínky, dejte nám vědět.

Nejprve se, prosíme, seznamte se s následujícími materiály:

Dokument Pět velkých myšlenek stanoví standardy toho, co by měly děti znát z oblasti umělé inteligence od 2. třídy základní školy po střední školy (víceletá gymnázia). Vznikl ve spolupráci mnoha expertů, kteří se propojili v rámci organizace AI4K12. Není třeba studovat ho nějak do hloubky (je tam toho opravdu hodně). Je ale dobré vědět, z čeho koncepčně vycházíme.

Do jaké hloubky se s materiálem seznámit:

10%

Tento znalostní graf ukazuje vazby mezi jednotlivými metodickými materiály a standardy Pět velkých myšlenek, základními koncepty, digitální kompetencí, Bloomovou taxonomií, cílovou skupinou, příp. průřezovým tématem, později také RVP ZV/G/SOV. Svou metodiku byste měli najít ve znalostním grafu také.

Do jaké hloubky se s materiálem seznámit:

30%

Přehled digitálních kompetencí v uzlových bodech, tj. na konci mateřské školy, na konci 3., 5., 7., 9. ročníku základní školy a na konci střední školy, slouží učitelům pro stanovování výukových cílů a ke sledování pokroku žáků v této oblasti.

Do jaké hloubky se s materiálem seznámit:

60%

Web je neustále aktualizován a naleznete na něm všechny potřebné informace — koncepce, tým...

Web je třeba prozkoumat

40%

Na této nástěnce aktualizujeme obsah nejdříve. Je to takový backend webu. Naleznete na ní ale i další zajímavé zdroje, ze kterých koncepčně vycházíme. Na nástěnce jsou také konkrétní odkazy ke složkám na Google Workspace, kde vytváříme metodiky.

Miro je třeba prozkoumat

90%

Pracovní soubory

Abyste mohli pracovat v kolaborativním nástroji Google Workspace, je třeba mít účet v rámci organizace AI dětem. Pokud ho nemáte, prosím, ozvěte se Evě Nečasové.

Na sdíleném disku Vzdělávací materiály je pro každou metodiku určena předem vytvořená složka, která obsahuje:
→ pracovní textový dokument se strukturou metodiky,
→ košilku metodiky v tabulce.

S pracovním textovým dokumentem pracujete vy. S košilkou spíše tvůrci koncepce AI kurikula (ve spolupráci s vámi).

Šablona pro tvorbu metodik v Canva

Abyste mohli pracovat v kolaborativním nástroji Canva, je třeba mít účet v rámci organizace AI dětem. Pokud ho nemáte, prosím, ozvěte se Evě Nečasové.

Struktura metodického materiálu

1. Úvod

Úvodní text je krátkým informativním vstupem do metodiky. Pedagog se v něm může dozvědět, proč jsme zvolili právě toto téma. V úvodním textu pedagogům také děkujeme, že si zvolili náš metodický materiál.

2. Prekoncepty

Spíše než ročník, na který je metodika cílená, se snažíme uvádět prekoncepty žáků/studentů. Je to z toho důvodu, že se ŠVP v jednotlivých školách liší.

3. Cíle, motivace, hodnotící kritéria

Co se učím?
V bodech (1—3): Nastiňte obsah učiva v metodice (z předmětu/tématu...).

Proč se to učím?
V bodech (1—3): Snažte se v návaznosti na vzdělávací cíle uvést, co jsou ty hlavní přínosy pro děti (pedagogy).

Jak poznám, že jsem se to naučil(a)?
V bodech (1—3): Sem přijdou hodnotící kritéria — avšak inkluzivně. Uvést minimální a vysoký standard.

4. RVP ZV a G/SOV a klíčové kompetence

Seznam splněných oborových výstupů a kompetencí, příp. průřezových témat.

5. Pět velkých myšlenek

Standardy v návaznosti na kurikulární dokument Pět velkých myšlenek.

6. Bloomova taxonomie

7. Vhodné navázat na...

Většinou se týká metodik pro rozvoj digitální kompetence — například je vhodné uvést, které metodiky té vaší předcházejí v informatice.

8. Slovníček

Obsahuje maximálně osm termínů a jejich jasnými a jednoduchými definicemi. Definice pracují pouze s pojmy, které jsou pedagogům známé nebo byly vysvětleny v předchozí části. Pokud mají do slovníčku přijít odborné pojmy, se kterými si nevíte rady, uveďte pouze jejich výčet.

9. Příprava pro pedagogy

Přípravná část pro pedagogy obsahuje jakékoliv zdroje, které jsou relevantní k tématu metodiky. Tato část by měla být připravena jednoduše, informativně a přehledně. Neměla by obsahovat žádné nevysvětlitelné koncepty. Pedagogovi by měla zabrat maximálně 15 minut.

10. Další relevantní informace a zdroje

Zde mohou/nemusí přijít odkazy na externí zdroj, ze kterých tvůrci metodiky čerpali.

11. Plán vyučovacího bloku

Následuje kompletně popsaný plán vyučovacího bloku. Všechny metodiky, které v AI dětem vytváříme, jsou v duchu konstruktivistické výuky.

Konstruktivistická metoda výuky je pedagogický přístup, který zdůrazňuje aktivní zapojení žáků/studentů do procesu učení, kde si sami konstruují (tvoří) poznatky a porozumění. Tento přístup vychází z předpokladu, že učení je hluboce individuální proces, kde každý student staví na svých předchozích zkušenostech a poznatcích. V konstruktivistické výuce jsou žáci/studenti vedeni k prozkoumávání, kladení otázek, a k aktivnímu řešení problémů, což vede k hlubšímu porozumění a kritickému myšlení. Pedagog zde funguje spíše jako facilitátor než jako tradiční přednášející, podporuje studenty v jejich objevování a učení se skrze vlastní zkušenosti.

Hlavní metodou vyučování v konstruktivismu není výklad pedagoga, ale dialog, diskuze, skupinová a kooperativní výuka, problémová metoda, projektová výuka, výuka podporovaná počítačem, kritické myšlení, otevřené učení a učení v životních situacích.

Vyučovací blok dělíme do třech fází:

Evokace — prostřednictvím brainstormingu, myšlenkové mapy nebo volného psaní student přemýšlí, co už o tématu ví a snaží si tyto myšlenky v hlavě uspořádat. Učitel získává informace o prekonceptech studentů.

Uvědomění — v této fázi se žák dozvídá nové informace, například prostřednictvím zadané četby, zhlédnutím videa, výkladem nebo vlastním experimentováním. Tyto pak propojuje s tím, co už věděl.

Reflexe — žák/student přemýšlí, co se právě naučil, upevňuje si nová poznání, přetváří původní schéma.

12. Kam dál

Zde uvádějte návrhy, jakým způsobem a v jakém předmětu téma metodiky dále rozvíjet.

Pravidla pro tvorbu metodik

0

Informace jsou podány stručně a srozumitelně

Všechny koncepty, se kterými metodika pracuje, musí být pedadogovy známy nebo předem vysvětleny. Používáme minimum cizích slov nebo odborných výrazů.

0

Neučíme to, co je zbytečné

Pedagogy nezatěžujeme koncepty, které nevyužijí, i když je třeba sami považujeme za fascinující. Vše, co je v metodice uvedeno, je relevantní vzhledem k tématu.

0

Didaktika je základ

Vyučovací bloky stavte didakticky různorodě. Máme šanci nabízet pedagogům nejen znalosti z oblasti AI, ale také způsoby, jak vést zajímavě hodinu.

0

Genderová korektnost

Prosíme, přesvědčte se, že je na začátku metodiky uvedena následující formulace:

V tomto materiálu pro jednoduchost vyjadřování uvádíme osoby v mužském rodě (např. žák, student, učitel). Na srdci ale máme bez rozdílu všechna pohlaví.☺♥

0

Jak nazýváme děti

Ve všech metodikách je možné adresovat žáky jako děti. Pokud je ale metodika určena i pro střední školy, doporučujeme uvádět spíše žáci/studenti. Pokud je metodika pouze pro SŠ, uvádějte studenti.

Máteli dotaz či připomínku, prosíme, obraťte se na koordinátorku tvůrců vzdělávacích materiálů Evu Nečasovou: eva@aidetem.cz, 777 570 836.