Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AID_logo_aikurikulum_white_heavy_150
AI a rozvoj digitální komptence

Český jazyk

Poezie mezi prompty

Poezie mezi prompty

Žáci v lekci analyzují obrázky vytvořené umělou inteligencí a snaží se zjistit, na základě jaké básně byly vygenerovány. Následně generují pomocí dostupného nástroje obrázky z jimi vybrané básně. Tuto lekci můžete provést přesně dle návodu nebo ji využít pro inspiraci a přenést tento jednoduchý princip na jakékoliv téma.

Informace o lekci

Dotace

45—90 minut

Ročníky nebo prekoncepty

Žák ovládá základní analýzu a interpretaci díla (v díle pomocí návodných otázek vyhledá požadované informace). Lekce je zamýšlená pro nižší ročníky základních škol, je však využitelná i na střední škole. Lišit se bude otázkami u analýzy básně. (6.—9. ročník ZŠ, střední školy)

Pomůcky

Pedagog: Projekční zařízení a prezentaci k promítání a prezentaci
Žáci: mobilní telefon či tablet do každé skupiny

Co se žáci učí

Obsah básně lze na základě klíčových slov reprezentovat vizuálně a naopak.

Proč se to učí

Na základě analýzy básní a obrázků rozvíjí kritické myšlení a porozumění literárním tématům.

Jak poznáme, že se to naučili

Generují obrázky na základě básnického textu a vyhodnotí, zda odpovídají jejich obsahu.

Výstupy RVP

Český jazyk a literatura:
ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

Informatika: Data, informace a modelování
I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích dat

Bloomova taxonomie

Analýza: Žáci analyzují, jak obrázky odpovídají textu básně.
Tvorba: Žáci vytvářejí vlastní literární obsah a jeho vizuální reprezentaci pomocí AI.

Digitální kompetence

Využití a zapojení
Informace a komunikace

Metodický materiál

Verze: 02
Počet pilotáží: 02
Poslední aktualizace: 05/24

Autorka: Petra Dovhunová
Odborná garantka: Eva Nečasová
Jazyková korektura: zatím neproběhla