Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150
AI a rozvoj digitální komptence

Mediální výchova III

Vliv generativní AI na propagandu

Vliv generativní AI na propagandu

Tato lekce se zaměřuje na vliv generativní umělé inteligence na propagandu. Navazuje tak na metodický materiál pro mediální výchovu II. díl. Doporučujeme na lekci navázat.

Informace o lekci

Dotace

45—90 minut

Ročníky nebo prekoncepty

8. a 9. ročníky ZŠ a střední školy

Pomůcky

Pedagog: Projekční zařízení a prezentaci k promítání, pracovní listy
Žáci: psací potřeby, počítač/notebook/tablet pro dvojice nebo skupin

Co se žáci učí

Tvorbu propagandistického obsahu lze automatizovat pomocí nástrojů generativní umělé inteligence.

Proč se to učí

Na základě porozumění mechaniky tvorby propagandy a její možné automatizace kriticky posuzují obsah na internetu.

Jak poznáme, že se to naučili

Popíší možné scénáře, jak generativní umělá inteligence může proměnit formu a efektivitu propagandy.

Výstupy RVP

Informatika
I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení

Výchova k občanství
VO-9-1-03 kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí

Bloomova taxonomie

Zapamatování: Žáci se učí základní pojmy týkající se generativní umělé inteligence a její role v tvorbě propagandy.
Porozumění: Žáci vysvětlují, jak generativní AI může být využita k automatizaci tvorby propagandy a jaké jsou její potenciální etické a společenské dopady.
Tvorba: Žáci vytvářejí originální politické slogany a kampaně pomocí AI, demonstrují schopnost tvořivě přemýšlet a inovativně přistupovat k využití technologií.

Digitální kompetence

Přínos a vývoj

Metodický materiál

Verze: 03
Počet pilotáží: 03
Poslední aktualizace: 06/24

Autorka: Eva Nečasová
Metodická konzultantka: Peťa Dovhunová
Odborní garanti: J. Šlerka, J. Holý, M. Kaderka, C. Brom, P. Kordík
Jazyková korektura: zatím neproběhla