Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150
AI a rozvoj digitální komptence

Mediální výchova I

Doporučovací systémy na sociálních sítích

Doporučovací systémy na sociálních sítích

Tématem lekce jsou doporučovací systémy, které využívají metody strojového učení pro doporučování obsahu — na sociálních sítích, streamovacích platformách, ve vyhledávání apod. Lekce si klade za cíl pomoci porozumět žákům, jakým způsobem je jim obsah v online prostoru doporučován a jaká jsou s tím spojena pozitiva a negativa.

Informace o lekci

Dotace

90 minut

Ročníky nebo prekoncepty

8. a 9. ročníky ZŠ a střední školy

Pomůcky

Pedagog: Projekční zařízení a prezentaci k promítání, pracovní list
Žáci: psací potřeby, případně mobilní telefon s připojením k internetu

Co se žáci učí

Doporučovací systémy sledují uživatelské chování a na základě toho nabízejí obsah. Existují různé modely doporučování obsahu na sociálních sítích.

Proč se to učí

Na základě porozumění fungování doporučovacích systémů kriticky posuzují obsah nabízený na sociálních sítích.

Jak poznáme, že se to naučili

Popíší modely fungování doporučovacích systémů.

Výstupy RVP

Výstupy RVP — Informatika
I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení
Výstupy RVP — Výchova k občanství
VO-9-1-03 kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí

Bloomova taxonomie

Zapamatování: Žáci si osvojí základní pojmy týkající se doporučovacích systémů a jejich modelů na sociálních sítích.
Aplikace: Žáci aplikují poznatky o fungování těchto systémů při analýze obsahu, který jim je na sociálních sítích nabízen.
Tvorba: Žáci vytvářejí argumenty pro a proti doporučovacím systémům, zvažují jejich výhody a nevýhody na základě získaných poznatků.

Digitální kompetence

Využití a zapojení

Metodický materiál

Verze: 05
Počet pilotáží: 09
Poslední aktualizace: 05/24

Autorka: Eva Nečasová
Metodičtí konzultanti: Anna Babanová, Tomáš Titěra
Odborní garanti: J. Šlerka, J. Holý, M. Kaderka, C. Brom, P. Kordík
Jazyková korektura: zatím neproběhla