Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150
AI a rozvoj digitální komptence

Výtvarná výchova II

Algoritmicky neviditelní

Algoritmicky neviditelní

V této lekci se zabýváme technologií počítačového vidění, díky níž mohou počítače „vidět“ podobně jako lidé. Jako každá technologie, tak i tato, může být využita k dobrým, ale také špatným účelům. Žáci se pomocí aktivity inspirované umělcem Adamem Harveyem v lekci naučí, jak počítačové vidění funguje a hodnotí jeho dopady.

Informace o lekci

Dotace

45—90 minut

Ročníky nebo prekoncepty

8. a 9. ročníky ZŠ a SŠ

Pomůcky

Pedagog: projekční zařízení, prezentace
Žáci: Počítač s kamerou, barvy na obličej, látky, papírky, barevné lepící pásky... cokoliv, čím si mohou žáci vyzdobit obličej, případně upravit vlasy — lak na vlasy, sprej...

Co se žáci učí

Systémy počítačového vidění dokáží rozpoznávat objekty na obrázcích nebo ve videu.
Systémy počítačového vidění mohou sloužit nejen dobrým účelům, ale také být zneužity.

Proč se to učí

Na základě porozumění fungování systémů počítačového vidění kriticky posuzují přínosy a reflektují jejich rizika.

Jak poznáme, že se to naučili

Vysvětlí fungování systémů počítačového vidění a uvede jejich přínosy a rizika pro jednotlivce a společnost.

Výstupy RVP

Výtvarná výchova:
VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu

Informatika:
Digitální technologie
I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení

Výchova k občanství:
Digitální technologie
VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů

Bloomova taxonomie

bude doplněno

Digitální kompetence

Přínos a vývoj

Metodický materiál

Verze: 02
Počet pilotáží: 04
Poslední aktualizace: 06/24

Autorka: Eva Nečasová
Metodická konzultantka: Peťa Dovhunová
Odborní garanti: Pavel Kordík, Tomáš Mlynář
Jazyková korektura: zatím neproběhla