Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AI-detem_logo-inverz_150x150
AI a rozvoj digitální komptence

Dějepis (ZSV)

Příčiny a překážky vzniku Evropské unie

Příčiny a překážky vzniku Evropské unie

Cílem lekce je ukázat žákům, jak efektivně využít chatbota ve studiu dějepisu/historie. Klade důraz na kritické uvažování nad výstupem a ověřením vygenerovaných odpovědí.

Informace o lekci

Dotace

45—90 minut

Ročníky nebo prekoncepty

3. a 4. ročník SŠ

Pomůcky

Prezentace k promítnutí, počítač, mobilní telefon či tablet do každé skupiny, připojení k internetu, pracovní list s prameny.

Co se žáci učí

Příčiny vzniku Evropské unie byly historické, ekonomické a politické. Pro porozumění historickému kontextu lze využít nejen historické prameny, ale také generativní umělou inteligenci.

Proč se to učí

Rozvíjejí občanské povědomí a pocit evropské integrity. Na základě práce s různorodými zdroji kriticky posuzují informace.

Jak poznáme, že se to naučili

Uvedou konkrétní historické, ekonomické a politické příčiny vzniku Evropské unie.
Kriticky uvažují nad výstupy generovanými chatbotem.

Výstupy RVP (gymnázia)

Dějepis:
Žák vysvětlí základní problémy vnitřního vývoje zemí západního a východního bloku; zejména se zaměří na pochopení vnitřního vývoje a vzájemných vztahů supervelmocí USA, SSSR a na situaci ve střední Evropě a v naší zemi

Informatika:
Žák posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost, relevanci a věrohodnost informačních zdrojů a informací

Občanský a společenskovědní základ:
Žák objasní důvody evropské integrace, posoudí její význam pro vývoj Evropy

Bloomova taxonomie

Porozumění: Žáci vysvětlují a interpretují historické kontexty a důvody, které vedly ke vzniku EU.
Hodnocení: Žáci hodnotí relevanci, přesnost a užitečnost výstupu chatbota.
Tvorba: Žáci formulují vlastní otázky pro chatbota na základě studovaných materiálů.

Digitální kompetence

Využití a zapojení
Informace a komunikace
Přínos a vývoj

Metodický materiál

Verze: 03
Počet pilotáží: 06
Poslední aktualizace: 07/24

Autorka: Václav Sixta
Metodická garantka: Peťa Dovhnunová
Garantka: Eva Nečasová
Jazyková korektura: zatím neproběhla