Kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy

AID_logo_aikurikulum_white_heavy_150
AI a rozvoj digitální komptence

Anglický jazyk

Etická a morální dilemata

Etická a morální dilemata

V této lekci žáci samostatně komunikují s chatbotem Mizou v anglickém jazyce. Tohoto chatbota jsme nakonfigurovali tak, aby se zaměřil na tři etická a morální dilemata, která jsme považovali za relevantní pro žáky. Chatboti mohou být dobrými pomocníky při studiu cizích jazyků. Tuto lekci můžete využít přesně tak, jak je nebo využít tento jednoduchý princip na jakémkoliv tématu.

Soubory ke stažení

Informace o lekci

Dotace

45—90 minut

Ročníky nebo prekoncepty

English level A2 nebo vyšší
8. a 9. ročník, střední školy

Pomůcky

Pedagog: Projekční zařízení
Žáci: mobilní telefon či tablet pro každého žáka

Co se žáci učí

Analyzují etická dilemata a rozvíjí schopnost argumentovat a vyjadřovat vlastní názory v cizím jazyce.

Proč se to učí

Rozvíjí kritické myšlení a schopnost vyjadřování v komplexních otázkách v cizím jazyce. Zhodnotí vhodnost využití AI nástroje v procesu učení.

Jak poznáme, že se to naučili

Žáci identifikují a popíší etická dilemata spojená s reálnými situacemi. Formulují své názory a obhájí je v anglickém jazyce i v interakci s chatbotem.

Výstupy RVP

Angilcký jazyk:
CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení
CJ-9-2-01 zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích

Bloomova taxonomie

Porozumění: Žáci vysvětlují koncepty etických dilemat na konkrétních příkladech.
Analýza: Žáci rozkládají etická dilemata na klíčové aspekty a hodnotí různé perspektivy.

Digitální kompetence

Využití a zapojení
Efektivita a inovace

Metodický materiál

Verze: 02
Počet pilotáží: 01
Poslední aktualizace: 05/24

Autorka: Jana Tabášková
Metodická konzultantka: Petra Dovhunová
Odborná garantka: Eva Nečasová
Jazyková korektura: zatím neproběhla